dijous, 14 de setembre de 2017

CIÈNCIES SOCIALS

CRITERIS D'AVALUACIÓ
1r. Trimestre.
Durant aquest trimestre estudiarem les  unitats 1-2 i 3-4  del llibre i introduirem els alumnes en el comentari de text històric.
CONCEPTES:  Farem tres exàmens. Un per cada dues unitats i un comentari de text.
Els exàmens de les unitats es basaran en sengles qüestionaris de sis preguntes cadascun. Es alumnes tindran una setmana per a fer els qüestionaris a casa i seran lliurat al professor per a ser corregits. Posteriorment se'ls tornarà als alumnes i s'establirà el dia d'examen (normalment una setmana després). L'examen consistirà a desenvolupar tres de les preguntes fetes en els qüestionaris.

La nota mitjana dels tres exàmens constituirà la nota de conceptes i representarà el 70% de la nota global.

PROCEDIMENTS: Els alumnes realitzaran dos qüestionaris d'examen que seran corregits pel professor que avaluarà: El contingut de les respostes, la presentació general, la cal·ligrafia, l'ortografia, que estiguin totes les preguntes contestades i la puntualitat del lliurament.
La nota mitjana dels dos qüestionaris constituirà la nota de procediments i representarà el 15% de la nota global.

ACTITUD: Finalment i per tal d'avaluar l'actitud es valorarà el comportament de l'alumne a classe, el seu grau d'atenció, la cura posada en la realització dels exercicis tant els de classe com els altres, el seu grau d'implicació en el lliurament dels treballs  així com en la realització del exàmens.
La nota d'actitud representarà el 15% de la nota global.